Kontakt NN

NORD AMBULANSE
NIP: 585-139-60-12 REGON: 193092073
TEL. ALARMOWY +48 796 796 999
kontakt@nordambulanse.pl

Medyczny Koordynator Transportu
+48 664 223 999 
 sadowski@nordambulanse.pl